ORGANIZACJA UDZIELANIA TELEPORAD W POZ
Oct. 29, 2020

ORGANIZACJA UDZIELANIA TELEPORAD W POZ

1.Teleporada to narzędzie umożliwiające realizację świadczeń opieki zdrowotnej zapewniając bezpieczeństwo Pacjenta oraz Personelu poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
2. Teleporad udzielają lekarze POZ. Istnieje również możliwość udzielenia teleporady przez pielęgniarki i położną POZ stosownie do uprawnień, zakresu świadczonych usług i kompetencji.
3. Terminy teleporad ustalane są poprzez rejestrację telefoniczną:
• w zakresie teleporady udzielanej przez lekarzy POZ dla dorosłych- rejestracja ogólna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00, tel. 12/ 442 62 00 lub 12/ 442 62 01;
• w zakresie teleporady udzielanej przez lekarzy POZ dla dzieci – rejestracja dla poradni POZ dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 18.00, tel. 12 / 442 62 02 . W przypadku Pacjentów małoletnich czynności rejestracyjne dokonuje opiekun prawny Pacjenta.
4. W celu zrealizowania teleporady Pacjent/opiekun Pacjenta kontaktuje się telefonicznie z rejestracją OZ w Skale w uzgodnionym terminie i przedziale czasowym.
5. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności: badanie podmiotowe, omówienie wyników badań diagnostycznych, przepisanie lub przedłużenie leków, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie lub wydłużenie zwolnienia lekarskiego – jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej lub obrazowej, wystawianie zleceń na wyroby medyczne. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. Dokumentację medyczną w formie papierowej Pacjent może odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w rejestracji przychodni.

6. Konsultacje osobiste u lekarzy POZ odbywają się jedynie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej lekarza z Pacjentem. O konieczności osobistej wizyty Pacjenta w przychodni decyduje lekarz.
7. Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych w związku z udzieleniem teleporady.
8. W przypadku braku nawiązania kontaktu Pacjenta z Ośrodkiem w ustalonym terminie teleporady, uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady co oznacza, że teleporada zostaje anulowana.
9. Zapotrzebowanie na recepty na stałe leki wystawiane są na podstawie telefonicznego lub mailowego (rejestracjaskala@gmail.com) zlecenia Pacjenta.
10. W przypadkach uzasadnionych klinicznie oraz w związku z wystąpieniem ograniczeń technicznych bądź organizacyjnych uniemożliwiających realizację świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, pracownicy OZ w Skale podejmują próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem.
11. Zachęca się Pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w oparciu o instrukcje zawarte na stronie Ministerstwa Zdrowia : https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, w celu ułatwienia dostępu do informacji medycznych przekazanych w ramach teleporady.